Page 11 - 03_Navalika-2
P. 11

અનુક્રમણિકા


                    ક્રમ
          પ્રકાશકનુ લનવેદન . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
              રં
                     રં
          સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્યનાસકિનકારનુ લનવેદન . . . . 6
                        રં
          સમગ્ર મેઘાણી-સાહિત્ય . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
               મેઘાણીની નવલિકાઓ (1)
          લનવેદન . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
         રં
     ચદ્રિાિના િાિી . . . . . . . . . . . 9 પાનકોર ડોશી . . . . . . . . . . . . 73
     રં
      રં
            રં
     બેમાથી કોણ સાચુ? . . . . . . . . .14 કારિારી . . . . . . . . . . . . . . . . 84
     બબિીએ રરંગ બગાડ્ો . . . . . . .19 શારદા પરણી ગઈ! . . . . . . . . . 90
                             ુરં
                          રં
     લશકાર . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 રમાને શુ સૂઝ! . . . . . . . . . . . 97
                          રં
     મરતા જુવાનને મોંએથી . . . . . . 30 જ્યમનનુ રસજીવન . . . . . . . . .108
     રોહિણી . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 છતી જીિે મૂગા . . . . . . . . . . .119
                             રં
                            રં
     પાપી! . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 ‘િુરં’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
     ઠાકર િેખા િેશે! . . . . . . . . . . 54 બદમાશ . . . . . . . . . . . . . . . .132
         રં
     ડાબો િાથ . . . . . . . . . . . . . . . 63 વિુ અને ઘોડો . . . . . . . . . . . .140
                               રં
                            રં
     કિાધરી . . . . . . . . . . . . . . . . 68 અમારા ગામના કૂતરા . . . . . . .156
               મેઘાણીની નવલિકાઓ (2)
          લનવેદન . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
     રેિગાડીના ડબબામા . . . . . . . . .169 સદાલશવ ્ટપાિી . . . . . . . . . . 233
            રં
                       રં
     હદવાળીની બોણી. . . . . . . . . . .174 મછાની સુવાવડ . . . . . . . . . . 240
     ફક્કડ વાતામુ . . . . . . . . . . . . . .180 ચો્ટિે ઝાિીને . . . . . . . . . . . 248
     રં
          રં
     ગગા! તને શુ થા્ય છે? . . . . . .187 મોરિીધર પરણ્યો . . . . . . . . . 253
     છાલિ્ય છાશ . . . . . . . . . . . . .195 િનાિાઈ ફાવ્યા . . . . . . . . . . 260
       ુ
       રં
     અણકથી વેદના . . . . . . . . . . 203 કેશુના બાપનુ કારજ . . . . . . . .271
                            રં
     બૂરાઈના વિાર પરથી . . . . . . . 208 ‘િાડકો રરંડાપો’ . . . . . . . . . . . .281
         રં
     કાનજી શેઠનુ કાધુ . . . . . . . . . .216 ઘૂઘા ગોર . . . . . . . . . . . . . . 290
           રં
           રં
     હકશોરની વિુ . . . . . . . . . . . . 220 ગરાસ મા્ટે . . . . . . . . . . . . . 296
     અનતની બિન . . . . . . . . . . . 226 દહર્યાપરી . . . . . . . . . . . . . . .301
          ે
      રં
                    [ 9 ]
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16