Page 7 - 03_Navalika-2
P. 7

અનુક્રમણિકા

                 પ્રકાશકનું લનવેદન                                  રં
     આપણા જાણીતા સાહિત્યકારોના સરંકલિત સાહિત્યના પ્રકાશનની પરરંપરામા આજ
                                   ે
       રં
                         ુ
     સુધીમા દિપતરામ, નિાનાિાિ કલવ, મલણિાિ નિિાઈ લવિવેદી, ચનદ્રવદન મિતા,
     સુરેશ જોષી અને લવનોહદની નીિકરંઠના સમગ્ર સાહિત્યના પ્રકાશનની ્યોજનાઓ
                                   રં
                        રં
     ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમી તરફથી િાથ ધરવામા આવી િતી. એ ઉપક્રમમા િવે
     ઝવેરચદ મેઘાણીના સમગ્ર સાહિત્યના પ્રકાશનનો પ્રકલપ અકાદમીએ િાથ ધ્યયો છે. આ
       રં
                          રં
                           રં
     ગ્રરંથાવિી અરંતમુગત ગુજરાતી વાચક-સમુદા્ય મા્ટે િેખકનુ સપૂણમુ સાહિત્ય ઓગણીસ
         રં
     ગ્રરંથોમા સકલિત સવરૂપે સુિિ બનાવવાનો આશ્ય અકાદમીએ સેવ્યો છે. સમગ્ર
       રં
           રં
                રં
             રં
     મેઘાણી સાહિત્યનુ સપાદન-સકિનની કામગીરી શ્ી જ્યરંત મેઘાણીએ સવીકારી છે
             રં
     તેનો અકાદમીને આનદ છે. આજ સુધી અલગ્યાર ગ્રરંથો બિાર પડ્ા છે. બાકીના
     ગ્રરંથો િવે થોડા મહિનાઓમા પ્રકાલશત કરી શકવાની ધારણા છે.
               રં
      ઝવેરચદ મેઘાણીએ સાહિત્યના લવલવધ પ્રકારો પર કિમ અજમાવી તેમા અિીં
                                  રં
         રં
     એકલત્રત સવાસો જે્ટિી નવલિકાઓનુ સથાન એમની સમગ્ર સાહિત્યમુદ્રાને ઊપસાવવામા રં
                  રં
                         રં
           ુ
        રં
           રં
     મિતવનુ ગણા્ય છે. િેખકનો આ સમગ્ર નવલિકા-સચ્ય ગુજરાતી વાચકોને સાદર
     કરતા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી આનદ અનુિવે છે.
                    રં
     2014                          ચેતન શુકિ
                                  મિામાત્ર

                    [ 5 ]
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12