Page 8 - Granth-11_Lokkatha Sanchay
P. 8

અન્ય ગ્રંથા ો                  પ્રકાશકીય
                 (પુનમુમુદ્રણ સમયે)
         ગુજરાતની પ્રજાએ જે કે્ટલાક સજ્ચકોને અપાર રાહ્ારં છે એમા રં
                    રં
       ઝવેરરરંદ મેઘાણી મુખ્ય છે. આજે પણ ગુજરાતનો કોઈ ડા્યરો ‘કસુબીનો
                                રં
                 રં
       રરંગ’ કે ‘ત્શવાજીના િાલરડા’ વગર પૂરો થતો નથી. એજ રીતે ‘સૌરાષ્ટ્રની
                      રં
                                રં
                           રં
       રસધાર’, ‘સોરઠી બિારવહ્ટ્યા’ ઉપરાત મેઘાણી સપાહદત કરેલુ અન્ય
       લોકસાહિત્ય દા્યકાઓથી પ્રેમ-શૌ્ય્ચ-્ટેક-ખુમારી જેવા મૂલ્યો ગુજરાતી
       પ્રજામા ત્સરંરતુ રહ્ુરં છે. ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ નવલકથાઓ વાતા્ચઓ
            રં
         રં
       ત્સવા્ય સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્ય ગ્રરંથમાળા રૂપે પ્રજાને ઉપલબધ કરાવ્યુરં છે.
                          રં
                                રં
                  રં
            ્ચ
       રાર-પારંર વરના ્ટૂરંકાગાળામા મો્ટાિાગના ગ્રરંથોનુ પુનઃમુદ્રણ કરવુ પડે
                   રં
       એ આ પુસતકોની લોકત્પ્ર્યતાનુ દ્ોતક છે. શ્ી જ્યરંત મેઘાણીએ અપાર
        ે
                    રં
       જિમત-રોકસાઈથી આ ગ્રરંથોનુ સકલન ક્યુાં એ બદલ માત્ર ગુજરાત
                   રં
                                 ે
       સાહિત્ય અકાદમી જ નિીં પણ ગુજરાતી પ્રજા એમની ઋણી રિશે.
       સમગ્ર મેઘાણી સાહિત્યના આ ગ્રરંથો નવા રૂપ-રરંગે આપની સમક્ષ મૂકતા
        ્ચ
            રં
       િર અનુિવુ છ ુ રં.
                     ં
                ડૉ. અજયસસિ ચૌિાણ
                   મિામાત્ર
               ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
                    [06]
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13